مشتریان

۲۶/۰۷/۱۳۹۵
شرکت گاز

اداره کلی توزیع برق

۲۶/۰۷/۱۳۹۵
پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند

۲۵/۰۷/۱۳۹۵
قوه قضاییه

قوه قضائیه

۲۵/۰۷/۱۳۹۵

شرکت ملی گاز